دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 7-168 
6. قاعده مقابله به مثل در قرآن

صفحه 131-168

حسین هوشمند فیروزآبادی