دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 7-160 
5. حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه

صفحه 111-137

سیداحمد میرخلیلی؛ حجت عزیزالهی؛ معین فرزانه وشاره


6. بارنامه الکترونیکی بین‌المللی دریایی و کارکردهای آن

صفحه 139-165

مجیدرضا عرب‌احمدی؛ مصطفی السان؛ ابراهیم نوشادی