دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 7-185