دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 7-188 
5. امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

صفحه 113-152

حسین رحمت اللهی؛ نجف لک زایی؛ محمدجواد ارسطا؛ هادی حاج زاده