1. کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 123-151

علی سبحانی نیا؛ محمد مهدی کریمی نیا


2. تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 117-143

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


3. قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


4. تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 41-68

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح الله مسعودیان


5. اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 103-128

اسماعیل نعمت اللهی


6. مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی