دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، بهمن 1399 

مقاله پژوهشی

تحلیل حقوقی شیوه‌ی دریافت وجه‌التزام در قراردادهای بانکی

صفحه 7-30

پیام محمدی میرعزیزی؛ ابراهیم عبدی پور فرد


تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل

صفحه 91-109

حسین قافی؛ عزیز الله فهیمی؛ محمد مهدی عزیزاللهی


تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه

صفحه 327-355

مریم شاهی زارع؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ اسماعیل شاهسوندی