امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ واندیشه

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

کپی رایت در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می‌کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام‌های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف‌های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می‌شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق‌دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می‌شود و نگارندگان به این نتیجه می‌رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می‌تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیجـه‌ای مشابه می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات