دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

صفحه 7-32

علی ابوجعفری دلسم؛ عبدالحسین شیروی


شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 33-49

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزادکلائی؛ سیدمرتضی شهیدی


تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران

صفحه 79-105

زینب محمدی؛ مصطفی محقق داماد؛ محمد حبیبی مجنده


نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی

صفحه 107-136

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی