جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده‌ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده‌اند. این پدیده‌‌ اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه‌های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی‌بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم‌ترین این جرایم، جرم پول‌شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول‌شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی‌شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد.
نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول‌شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می‌کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی ـ بین‌المللی، لازم است سیاست‌گذاران کیفری از تئوری‌های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات