استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین‌کننده‌ در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی‌های بسیار با ارزش شرکت‌های بزرگ و کوچک محسوب می‌گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می‌کوشد با یک مطالعه‌ی تطبیقی و بررسی رویه‌ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانون‌گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه‌ی اداره‌ی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به‌منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می‌رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه‌ی حمایت از دارنده‌ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات