ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می‌شود. این امر به‌خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه‌ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت‌های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می‌شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می‌گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی‌تواند به‌طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون‌های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می‌شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات