دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

صفحه 157-176

محمود حکمت نیا؛ داود خوشنویس؛ ابراهیم تقی زاده