دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، آذر 1397 

مقاله پژوهشی

بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی