ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می‌گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می‌شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه‌ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین‌المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می‌رسد با پیش کشیدن نظریه‌ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته‌ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. پروانه، تیلا؛ «بسیج و محیط زیست زمینه‎های قانونی حضور مؤثر در ارتقای امنیت اجتماعی»؛ مطالعات راهبردی بسیج، ش31، تابستان 1385، صص 72ـ41.
  2. پورسعید، رامین؛ «نظارت شهروند بر دولت در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران»؛ عدالت آرا؛ ش 9 و 10، 1387، صص 122ـ104.
  3. حاتمی، علی و اسماعیل کریمیان؛ حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری؛ تهران: انتشارات تیسا، 1393.
  4. خسروی، حسن؛ «حق بر محیط زیست سالم در پرتو حکمرانی مطلوب»؛ اخلاق زیستی، ش20، تابستان 1395، صص 144ـ127.
  5. رضایی‎زاده، محمد جواد؛ احمدی، یحیی؛ «مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد واطلاعات دولتی»؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، ش4، زمستان 1388، صص 232ـ213.
  6. سیفی، آناهیتا؛ حبیب‌زاده، توکل ؛ «نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران»؛ مجله حقوقی بین‌المللی، ش50، بهار و تابستان 1393، صص 142ـ109.
  7. شریفی طراز کوهی، حسین؛ زمینه‌ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی؛ چ2، تهران: میزان، بهار 1396.
  8. شیروی، عبد الحسین؛ حقوق تجارت بین‌الملل؛ ویراست دوم، تهران: سمت، 1393.
  9. شیروی، عبد الحسین؛ حقوق نفت و گاز؛ چ2، تهران: میزان، پاییز 1393.
  10. طاهری‌فرد، علی؛ دیباوند، هادی؛ «بررسی قراردادهای نفتی ایران (IPC) در چارچوب شاخص‎های اقتصاد مقاومتی»؛ فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم، ش31، تابستان 1395.
  11. علی نژاد، احمد؛ تحلیل حقوقی رویکرد محرمانگی قراردادهای نفتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر سید علی محمد یثربی، قم: پردیس فارابی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1395.
  12. فغان نژاد، سعد الله و نوری، مهدی؛ «بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»؛ فصلنامه مدیریت بحران، دوره 1، ش1، بهار و تابستان 1391، صص 81ـ69.
  13. کریمی، عباس و کامیار، غلامرضا، حقوق شهروندی در قلمرو شهر نشینی، چ1، تهران: نشر دادگستر، 1395.
  14. کریمی، عباس و کامیار، غلامرضا؛ «ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی»؛ حقوق پزشکی، ش40، بهار 1396، صص 109ـ82.
  15. حضوری، مصطفی؛ آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی: بررسی مفهوم نظارت؛ تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1392.
  16. معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ منشور حقوق شهروندی؛ چ1، تهران: معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اسفند 1395.