دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، اسفند 1397 
تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی