مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف می‌کنند. ماده571 قانون‌ مدنی دراین زمینه به ‌اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف به‌کاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک ‌شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکت‌مدنی را برپایه‌های آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون ‌مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. می‌توان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری؛ ج1، چ11، تهران: سمت، 1386.
  2. پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکت‎های تجاری؛ تهران: سمت، 1395.
  3. ستوده‌تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت؛ ج1، تهران: دادگستر، 1382.
  4. سیدی آرانی، سیدعباس؛ «اختلاط بین مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران»؛ تحقیقات حقوقی، ش66، 1392.
  5. عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت؛ ج4، تهران: جهاد دانشگاهی، 1373.
  6. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی: عقود معین، مشارکت‎ها، صلح؛ ج2، تهران: گنج دانش، 1386.
  7. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی: مشارکت‎ها، صلح، عطایا؛ تهران: گنج دانش، 1373.
  8. کاشانی، سید‌محمود؛ قراردادهای ویژه؛ چ1، تهران: میزان، 1388.
   1. Cass. 1er civ., 18 juillet 1995, n° 93- 19449, Bull. civ. I, n° 320.
   2. Cass. 1er civ., 20 janvier 2010, n° 08-13200, Bull. civ. I, n° 11 Catala (P.), "L’indivision", Defrénois 1979, art. 31874.
   3. CE, 13 mars 1998, RDF 1998, n° 26, comm. 588, concl. F. Loloum, obs. F. Deboissy.
   4. Corlay, P.; "La protection des tiers dans le nouveau droit commun des sociétés civiles"; RTD, 1981.
   5. Cozian, M., A. Viandier and F. Deboissy; Droit Des Sociétés; 25e édition, Paris: LexisNexis, 2012.
   6. Deboissy, F. and G. Wicker; "La distinction de l’indivision et de la société et ses enjeux fiscaux"; RTD, 2000.
   7. Lamboley, A.; "Sociétés civiles professionnelles. Relations internes et relations externes"; J-Cl Sociétés traité, Fasc. 191-11, 2007.
   8. Lefebvre, F.; Mémento Pratique Sociétés civiles; Paris: Levallois-Perret: F. Lefebvre, 2011-2012.
   9. Guillien, R., J. Vincent, S. Guinchard et G. Montagnier; Lexique des termes juridiques; 16e édition, Paris: Dalloz, 2007.
   10. Maury, F.; L’exercice, sous la forme d’une société, d’une profession libérale règlementée; Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000.
   11. Maury, F.; Sociétés civiles professionnelles; Rép. Sociétés Dalloz, 2009.
   12. Cannu, P. Le et B. Dondero; Droit des sociétés; 4e édition, Paris: Lextenso, 2012.
   13. Paillusseau, J.; "Le droit moderne de la personnalité morale"; RTD: Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 1993.