ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گازدر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 حقوق نفت و گاز- دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران- ایران

چکیده

چکیده
حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی ، حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ، رعایت حقوق مالکیت ، حق اشتغال و حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و به نحوی از انحاء در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است. حقوق نفت و گاز از حقوق شهروندی بیگانه نیست و در ذیل آن قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به این موضوعات مرتبط ، ترابط اینها با هم نمایان گشته به طوری که هم موجب آگاهی آحاد جامعه و هم زمینه برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور گشته و هم جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص می شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، حقوق بشر ، حقوق نفت و گاز، قراردادهای نفتی ، ترابط حق شهروندی با حقوق نفت

کلیدواژه‌ها