تضامن طلبکاران و آثار آن بین طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرقدس

چکیده

چکیده:
تضامن طلبکاران به موردی اطلاق میشود که دو یا چند نفر که از دیگری طلبکارند هر یک از آنها مستقلاً بتواند تمام طلب را از بدهکار مطالبه نماید و با پرداخت دین به یکی از ایشان، بدهکار بریالذمه میشود. تضامن طلبکاران بعنوان اعراض تعهد از حیث متعددالاطراف بودن تعهد است که در حقوق ایران قانون بصراحت از آن یاد ننموده ولی بطور پراکنده در بعضی از مقررات مورد اشاره قرار گرفته است. تضامن طلبکاران خواه مبتنی بر عقد وکالت و یا قرارداد خصوصی و یا نهادی مستقل باشد، سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار شده و نتیجة آن بریالذمه شدن مدیون در مقابل همة طلبکاران است و هرآنچه وصول و استیفاء شده، متعلق حق هیئت طلبکاران است و هر یک از آنان بمیزان حصه و سهم خود مالک طلب گردیده و حقرجوع به طلبکار قابض طلب را دارند.

واژگان کلیدی:
تضامن طلبکاران، آثار تضامن، حق مطالبه، برائتذمه، سقوط تعهد.

کلیدواژه‌ها