مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوتهایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافاتمذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقلیا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر میتواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه‌ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می‌پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. امامی، اسدالله؛ حقوق مالکیت معنوی؛ ج 1، میزان، چاپ اول، 1386.
  2. انصاری، باقر؛ «شرایط اثر قابل حمایت»؛ مجله تحقیقات حقوقی، ش 45، 1386
  3. حکمت‌نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1386
  4. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه؛ 1377، قابل مشاهده در: <https://dictionary.abadis.ir>
  5. زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ انتشارا سمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸
  6. ــــــــــ؛ ترجمه قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 1384
  7. شبیری زنجانی، سید حسن؛ مطالعه تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام‌های حقوقی»؛ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 79، پاییز1396.
  8. صفایی، سید حسین؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی؛ میزان، چاپ دوم، تهران، 1386
  9. فتوحی، محمود؛ «تعریف ادبیات»؛ زبان و ادبیات فارسی، شماره 32، بهار 1380
  10. کلمبه، کلود؛ اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان؛ ترجمه علیرضا محمد زاده وادقانی؛ میزان، چاپ اول، تهران، 1385
  11. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ 1342 ، قابل مشاهده در: <https://dictionary.abadis.ir>
  12. معین، محمد؛ فرهنگ معین؛ 1393، قابل مشاهده در: <https://dictionary.abadis.ir>
   1. Davies, Colin & Cheng, Tania; Intellectual property law in the United Kingdom; Kluwer Law International, 2011.
   2. Davison, Mark & Monotti, Ann & Wiseman Leanne; Australian Intellectual Property Law; Cambridge, 2016.
   3. Colston, Catherine; Principle of intellectual property law, Cavendish publishing; London, 1999.
   4. Glick, Leslie Alan; Protection of literary and artistic titles: a comparative analysis of United States and foreign law; Cornell Law Review, 1970.
   5. Groves, peter J; Sourcebook on intellectual property law; Cavendish, London-sydney, 1997.
   6. McDaniel, katherine & Juo, James; “A quantum of originality in copyright”; Journal of Intellectual Property, 2009.
   7. Sterling, JAL; World copyright law, sweet and Maxwell, London, 1999
   8. Stromholm, stig; International Encyclopedia of Compartive law; nijhoff pub. Boston, 1990
   9. Tannenbaum, samual W; “Copyright law: Titles in the entertainment field”; American Bar Association Journal 45, 1959.
   10. Tyler, Emily Kathryn; “Infringicus Maximus! An Exploration of Motion Picture Title Protection in an International Film Industry Through the Legal Battles of Harry Potter”; Journal of Intellectual Property Law 16, 2009.