دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 7-157 
4. چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری