دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 7-190 
3. روایات قابل استناد در فقه

صفحه 73-90

سعید ضیائی فر؛ امیرحسین صفاحسینی