کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 267-292

علی اکبر جعفری ندوشن؛ حسین حقیقت پور؛ زینب زارع


انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 187-211

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی


اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی


رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 135-165

مسعود راعی؛ محمد مولاییان