1. انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 191-215

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی


2. اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


3. رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 135-165

مسعود راعی؛ محمد مولاییان


4. بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی