1. نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 181-204

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


2. چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


3. لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 59-84

سید احمد حبیب نزاد؛ سیده زهرا سعید


4. شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 129-157

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


5. محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 191-219

سیداحمد حبیب نژاد؛ عبدالله عصّاره


6. ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 119-140

سیداحمد حبیب‌نژاد


7. بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 111-131

سیداحمد حبیب‌نژاد


8. ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 125-148

سید احمد حبیب‌نژاد