1. تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


2. مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


3. تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 57-85

علی محمدی جورکویه


4. نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 157-176

علی محمدی جورکویه