نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

نویسنده

عضو عیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی