دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، آبان 1401 

مقاله پژوهشی

رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


مدل مفهومی "در‌حکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م

صفحه 55-76

مهدی کیان مهر؛ عبدالحسین خسروپناه؛ روح اله ملکی


رویکرد شناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

فرج‌الله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی ضامن جانی