1. رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 135-165

مسعود راعی؛ محمد مولاییان