1. امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 167-190

محسن ملک افضلی اردکانی


2. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 7-23

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری؛ مسعود غفاری


3. ماهیّت فقه سیاسی

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 153-177

سیدسجاد ایزدهی