1. منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 67-87

عنایت شریفی