1. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 7-40

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


2. ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی