1. راهبردهای کاربردی CPTED* برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 147-172

مجید قورچی‌بیگی


2. تروریسم؛ خطر و قانونگذاری

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 165-190

مهدی مقیمی؛ مجید قورچی‌بیگی