تروریسم؛ خطر و قانونگذاری

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ دانشگاه تهران ـ پردیس قم