نویسنده = محمد علی حاجی ده آبادی
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 31-64

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا فرهمند


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 71-102

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد قادری‌نیا