1. نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


2. سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 125-155

ابراهیم عبدی‌پور


3. ارش شرط

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 63-85

ابراهیم عبدی‌پور؛ علی ثقفی


4. قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 65-91

ابراهیم عبدی‌پور