قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده

نویسنده

استادیار دانشگاه قم