دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، آذر 1395، صفحه 7-179