بررسی تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

پیش بینی نظام تحدیدحقوق و آزادی های عمومی در حالت عادی و نظام تعلیق در شرایط اضطراری و همچنین تفکیک حقوق قابل تعلیق از حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر تا حدی وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده ی آزادی ها ، در اصل 79 به طور اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته و ضمن ممنوع ساختن حکومت نظامی از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته ولی صراحتا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط بحرانی و اضطراری مقرر نکرده است.
این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارها ی تحدید آزادی ها ، شناسایی حقوق قابل تعلیق و غیر قابل تعلیق در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی برای ارائه ی تصویری روشن از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیق مصرح در اسناد حقوق بشری پرداخته است. ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران می تواند به حفظ هر چه بیشتر این حقوق و آزادی ها ،کمک شایانی نماید.
شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری ، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق غیر قابل تعلیق و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری از مباحث پژوهش حاضر می باشد.

کلیدواژه‌ها