دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 7-197 
احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

صفحه 129-160

عباس کلانتری؛ صدیقه گلستان رو؛ نفیسه متولی زاده نایینی


احتیاط در دما و کاربرد آن در حقوق کیفری

صدیقه گلستان رو؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نایینی