دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 7-171 

مقاله پژوهشی

تعدد زوجات

صفحه 7-29

ابراهیم عبدی پور؛ نجادعلی الماسی