بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی