استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق، پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس قم دانشگاه تهران