نویسنده = غلامرضا پیوندی
درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 29-58

غلامرضا پیوندی


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، فروردین 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام

دوره 13، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 91-125

غلامرضا پیوندی


نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 61-94

غلامرضا پیوندی


برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 109-129

غلامرضا پیوندی؛ حمید ستوده


مطالعه تطبیقی معیار کودکی

دوره 7، شماره 27، دی 1389، صفحه 139-167

غلامرضا پیوندی


مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1383، صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی