نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی