برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار