دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 7-188