بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و استادیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم