نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمال‌گرایی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی و فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ـ پردیس قم