مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

3 عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.