1. حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 101-136

احمد عابدی؛ احسان مهرکش