1. واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 89-111

ابراهیم باطنی


2. مفهوم‌شناسی اقلیت (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 175-202

تقی دشتی؛ ابراهیم باطنی


3. مقابلة کیفری با پیام‌های ناخواستة الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته‌سنجی ملی)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 183-216

مهدی فضلی؛ ابراهیم باطنی